Skip to main content

Nu må I være 50 personer ved udendørs idræt

Fra mandag den 22. marts er forsamlingforbuddet blevet hævet til 50 personer ved udendørs idræt.
| admin

Dansk Ride Forbund har i forbindelse med, at forsamlingsforbuddet er blevet hævet fra 25 til 50 personer ved udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi, opdateret deres spørgsmål og svar:

Hvad lyder forsamlingsforbuddet indendørs på pr. 22. marts?
Forsamlingsforbuddet indendørs lyder fortsat på 5 personer (dog med undtagelse af Bornholm, hvor det er 10 personer).

Hvad lyder forsamlingsforbuddet udendørs på pr. 22. marts?

Forsamlingsforbuddet udendørs lyder på 10 personer, dog fortsat med en undtagelse for udendørs idrætsog foreningsaktiviteter, hvor man må være op til 50 personer.

Hvornår gælder restriktionerne på nuværende tidspunkt til?
De opdaterede restriktioner gælder fra mandag den 22. marts og foreløbigt frem til og med den 5. april 2021.

Kan der afvikles ridestævner?
Ja, det er tilladt at afholde ridestævner udendørs, såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes.
Det er fortsat ikke tilladt at afholde stævner indendørs, idet lokaler, hvor der udøves idræts-, foreningsog fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden.

Må der afvikles hhv. privat eller elevskoleundervisning udendørs?
Ja, der må der gerne afvikles undervisning udendørs, såfremt forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter på 50 personer overholdes. Træner/underviser indgår heri.

Hvordan skal vi forstå forsamlingsforbuddet på hhv. 5, 10 og 50 personer i relation til at passe/ride vores heste/færdes på klubben/gården/ridecenteret etc.?
Der er fortsat et generelt forbud mod at forsamles flere end 5 personer på samme sted indendørs, og det gælder fortsat for ridehallerne.
Udendørs gælder nu et forbud på at forsamles flere end 10 personer. Dog er der en undtagelse i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, hvor forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer, og det betyder altså, at man udendørs – f.eks. på ridebanen, folden, gårdspladsen, etc. – må forsamles op til 50 personer.
Jf. ovenstående afsnit tolker DRF stalde som værende en form for omklædningsrum for udendørsaktiviteterne, og derfor er det gulvarealet i hver enkelt stald, der afgør, hvor mange personer, der må være i stalden.

Må vores cafeteria være åbent i forbindelse med stævner?
Nej, på nuværende tidspunkt gælder der et krav om, at serveringssteder skal holdes lukkede for offentligheden.

Er en TD ansvarlig for, om klubben/stævnearrangøren overholder
Corona-restriktionerne?
og i det tilfælde, at en stævnearrangør og deltagerne får en bøde for f.eks. at overskride forsamlingsforbuddet, hvem dækker så TD’ens bøde?
Nej, det er klubben/stævnearrangøren, der er ansvarlig for overholdelse af myndighedernes Corona-restriktioner. TD’ens rolle og ansvar har ikke ændret sig ift. Corona. En TD er stadig DRF’s repræsentant på stævnepladsen og skal tilse, at stævnet forløber jvf. DRF’s bestemmelser og reglementer. I det tilfælde, at forsamlingsloftet overskrides ved et
stævne, og en TD som følge deraf pålægges en bøde af politiet, dækker DRF bøden for TD’en.

Kan I give eksempler på, hvordan man kan dele sit arrangement op ift.
forsamlingsforbuddet?

  1. Man kan have max. 50 personer i alt til stede samtidig.
  2. Man kan dele sit arrangement op i loops af 50 personer i alt – med pauser imellem hvert loop. Det er afgørende, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet flere end 50 personer samtidig.