Skip to main content

DRF: Opdaterede anbefalinger til afvikling og deltagelse i stævner

Dansk Ride Forbund har netop opdateret anbefalingerne i forhold til stævne afvikling og deltagelse. Læs hele nyheden fra rideforbund.dk herunder:
| admin

De fleste af os havde set forventningsfuldt frem til, at forsamlingsforbuddet skulle hæves til 200 personer pr. 8/8, men det blev desværre ikke tilfældet pga. en stigning i antal smittede med covid-19. Dog er der offentliggjort opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, inklusive et par præciseringer i forhold til tolkning af forsamlingsforbuddet i praksis, som man især som stævnearrangør bør være opmærksom på, og derfor har vi opdateret vores anbefalinger. 

Indledningsvist er det vigtigt for os at understrege, at vi godt ved, at retningslinjerne fra myndighederne kan være svære at forstå og ikke mindst håndhæve i praksis, og derfor har vi forsøgt at få konkrete svar fra Kulturministeriet (KUM) på, hvordan vi som sport skal agere for at kunne overholde retningslinjerne, når det gælder ridestævner/aktiviteter specifikt. Desværre kan vi i DRF (eller andre forbund for den sags skyld) ikke få særligt mange konkrete svar, og der lægges fra myndighedernes side op til selvstændig fortolkning. Derfor kan vi kun formidle retningslinjerne fra KUM samt tilbyde jer vores tolkninger/forslag, hvor vi finder det realistisk og ikke mindst sundhedsmæssigt forsvarligt.

Har I som stævnearrangører spørgsmål til, hvordan I konkret skal bære jer ad, er I altid velkomne til at kontakte os – så vil vi forsøge at hjælpe jer bedst muligt. 

Forsamlingsforbuddet er fortsat 100 personer 
Som stævnearrangører skal I være opmærksomme på, at forsamlingsforbuddet fortsat lyder på 100 personer. Det opdaterede er, at der er lavet en præcisering i retningslinjerne fra Kulturministeriet, så det nu er formuleret sådan, at der max. må være 100 personer til stede samtidig til arrangementet/stævnet. Dette inkluderer alle med tilknytning til stævnet – det gælder altså både ryttere, hjælpere, tilskuere, officials, TD’er, dommere, stævnearrangører, stævnepersonale, etc. Det betyder i praksis, at man som stævnearrangør ikke længere kan lave flere zoner med op til 100 personer i hver zone, som der tidligere var lagt op til. Der må dog gerne afholdes tidsforskudte arrangementer, så der f.eks. er 100 personer til stede om formiddagen og 100 personer igen om eftermiddagen, men vær opmærksom på, at der under ingen omstændigheder må være flere end 500 deltagere i det samlede arrangement, jf. arrangementsforbuddet på 500 personer (se næste afsnit). 

Arrangementer må max. have 500 deltagere
Til forbuddet mod forsamlinger på flere end 100 personer ad gangen er der dén undtagelse, at det samlede arrangement må have op til 500 deltagere til stede ad gangen, hvis tilskuere/deltagere i det væsentlige sidder ned. Vi har forsøgt at få en konkret definition fra KUM på ’i det væsentlige’, men det er desværre ikke muligt at få, så denne del er stævnearrangørens opgave at fortolke. Uanset hvad må et arrangement/stævne max. have 500 deltagere totalt – dog vurderer vi i DRF, at et stævne på f.eks. tre dage godt kan deles op i tre separate arrangementer og dermed have kapacitet på op til 500 deltagere pr. dag.   

Vi opfordrer fortsat til, at alle arrangører håndhæver både jeres egne og myndighedernes retningslinjer, og at alle deltagere hjælper til ved at overholde dem. Vi opfordrer desuden alle i ridesporten til i fællesskab at overholde det fortsat gældende forsamlingsforbud på 100 personer ad gangen, det samlede arrangementsforbud på 500 personer samt sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.


Anbefalinger til planlægning og afvikling – stævnearrangører:

 1.  Læs gerne Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv pr. 8. august (især relevante er afsnittene om hhv. turnerings- og konkurrenceaktiviteter samt om publikum/deltagere)
 2.I kan med fordel forberede en beregning af, hvor mange personer der vil være tilknyttet stævnet og benytte denne som hhv. intern rettesnor samt dokumentation ved en evt. kontrol fra politiet. Vær i denne sammenhæng opmærksomme på, at officials godt kan virke i flere klasser (f.eks. kan samme dommer godt dømme i flere klasser)
 3.Tænk gerne i ’rid og skrid’-koncepter  
 4.Rengør kontaktflader (dørhåndtag, skraldespande, toiletter mv.) flere gange om dagen
 5.Overvej tidsplanen og læg evt. længere pauser ind mellem klasserne (tænk evt. i tidsforskydninger, så der er så få personer tilstede ad gangen som muligt) 
 6.Indret/inddel gerne stævnepladsen, så deltagerne spredes mest muligt geografisk for at undgå større forsamlinger. Det kan bl.a. gøres ved at opdele i zoner, men vær opmærksom på, at zoneopdeling alene ikke gør, at man kan have plads til flere deltagere ad gangen  
 7.Lav gerne tydeligt opmærkede pladser til siddende tilskuere 
 8.Lad gerne så meget som muligt afvikle udendørs – f.eks. funktioner som sekretariat, speak, cafeteria mm. 
 9.Gør rytterne opmærksomme på, at de skal opholde sig kortest muligt tid på stævnepladsen og holde hjælperantallet på et minimum og undlade at medbringe tilskuere 
 10.I må gerne sætte krav på max. antal personer tilknyttet pr. hest
 11.Brug gerne så mange opvarmningsbaner som muligt, så antallet af ryttere pr. bane minimeres – fastsæt evt. et max. antal ryttere pr. opvarmningsbane 
 12.Benyt evt. én fast stævnehjælper pr. opvarmningsbane, som kan hjælpe alle ryttere med f.eks. at sætte spring op og ned 
 13.Hvis muligt, opfordr ryttere til at skridte til og af uden for opvarmningsbanerne 
 14.I må gerne benytte ridehallerne (både til opvarmning og konkurrence), men vær særligt opmærksomme på at overholde de sundhedsmæssige retningslinjer
 15.Overvej afskærmning mellem dommer og hjælpere i dommertårn samt personer i sekretariat med f.eks. plexiglas
 16.De samme personer kan med fordel udføre de samme opgaver under hele stævnet, i det omfang det er muligt
 17.Tilbydes der opstaldning, kan rejsestalde opstilles i flere, mindre sektioner 
 18.Overvej behovet for at have cafeteria. Hvis der tilbydes forplejning, kan bestilling og servering ske udendørs. Sørg desuden for at sikre god afstand mellem gæsterne/kunderne 
 19.Præmieoverrækkelser er ikke nødvendige; 
      – præmier, rosetter og kritikker kan eftersendes (kritik kan evt. sendes digitalt)
      – tag højde for udgifter/ressourcer forbundet med eftersendelse
 20.Placer tilgængeligt håndsprit flere steder på stævnepladsen og vær ekstra opmærksom på generel hygiejne og rengøring – især i forhold til toiletfaciliteter 


Anbefalinger til deltagere:

 1. Meld fra, hvis du viser nogen tegn på sygdom 
 2.Undlad at melde til stævner tidligere end 14 dage efter, du har været i udlandet 
 3.Undgå at danne grupper af mennesker eks. ved indgang til opvarmning eller på springopvarmning 
 4.Vær realistisk omkring din tidsplan – ophold dig kortest muligt tid på stævnepladsen 
 5.Hold antallet af hjælpere på et minimum og lad tilskuere blive hjemme 
 6.Begræns det antal personer, du/din hjælper har kontakt med ved stævnet 
 7.Undlad at være tilskuer til de andre deltageres ridt 

Kilde: Dansk Ride Forbund